Montessoripedagogiikka perustuu italialaisen lääkärin, pedagogin Maria Montessorin havaintoihin lapsen kehityksestä. Montessori huomasi, että lapsen kehitystä ohjaavat sisäiset herkkyskaudet, jolloin lapsi innostuu ja kiinnostuu tietyistä asioista herkemmin. Herkkyyskausien aikana lapsi oppii vaivatta mielenkiintoansa vastaavia asioita.

Montessori huomasi myös lapsien omaavan vastaanottavaisen mielen, jonka avulla lapsi ottaa vastaan vaikutteita tiedostamattomasti. Lapsen kyky oppia poikkeaa täysin aikuisesta ja on helposti verrattavissa sieneen; vastaanottavaisen mielen avulla lapsi imee valikoimatta ja vaivatta kaikkea informaatiota ympäristöstään.

Montessoripedagogiikassa vastaanottavaista mieltä tukemaan on koostettu valmisteltu oppimisympäristö, joka on jäsennelty kokonaisuus eri herkkyyskausia tukevia montessorimateriaaleja. Luokkahuone on jaoteltu viiteen osioon, jotka etenevät helposta vaikeaan tarjoten jatkuvasti haasteita oivaltavalle lapselle.

Montessoriohjaajan rooli luokkahuoneessa on olla herkkyyskausien ”tulkki” ja ohjata lapsia eteenpäin yksilöllisen kehityksen mukaan. Ohjaaja suhtautuu lapseen kunnioittavasti ja näyttää käytöksellään esimerkkiä muulle ryhmälle. Montessoripedagogiikassa ohjaaja toimii taustalla ja tukee lapsen kehitystä havainnoimalla ja tarjoamalla haasteita nostamatta itseään lasta korkeammalle. Ohjaaja on lapsen kanssakulkija; ohjaaja auttaa, mutta ei tee hänen puolestaan.

Opetusmenetelmä ”Auta minua tekemään itse”

Opetusmenetelmä

”Auta minua tekemään itse”

Montessoriohjaajat- ja opettajat valmistelevat lapsille oppimisympäristön, jossa lapset voivat löytää sisäisen motivaation erilaisten harjoitteiden kanssa. Opettajat ja ohjaajat antavat yksilöllistä opastusta, jotta lapsella on omaan ikätasoon sopivaa oppimista. Montessorimateriaalit luovat rikkaan oppimisympäristön, jossa lapsi saa kokea onnistumisia ja oppimista joka päivä.

Leikkikoulun ryhmässä ovat yhdessä 3-5-vuotiaat lapset, jolloin lapset oppivat erilaiset asiat luonnollisesti myös toisiaan auttaen ja yhteistyötä harjoitellen. Vanhemmat lapset ovat tärkeitä  roolimalleja nuoremmille.

Keskeinen tavoite päiväkotipäivän aikana on antaa lapselle aikaa keskittymiseen. Lapsi tarvitsee aikaa löytääkseen tehtävän, jonka harjoittelu on mielenkiintoista. Montessorityökalut on suunniteltu keskittymisen harjoittamiseen ja antavat haasteita pitkäksikin ajaksi.

saada myönteinen asenne koulua ja oppimista kohtaan

kehittää itsetuntoa

kehittää keskittymiskykyä elinikäistä oppimista varten

kehittää ja vaalia jatkuvaa uteliaisuutta

kehittää aloitekykyä ja sinnikkyyttä

vaalia sisäistä kuria ja järjestyksentajua

kehittää sensomotorisia taitoja asioiden erottelu- ja arviointikyvyn terävöittämiseksi

kehittää sosiaalisesti hyväksyttävää käyttäytymistä

Maria Montessori pitempi yhtäjaksoinen ja keskeytymätön työskentely (vähintään kolme tuntia) antaa lapselle vapauden tutkia ja nauttia tehtävästään. Keskittyminen on tärkeä osa oppimista ja siihen voi olla vaikea saada aikaa nyky-yhteiskunnassa. Jokaisella lapsella on sisäinen halu oppia ja lapsille tulee antaa aikaa oppimiseen.

Leikkikoulun ympäristössä pystymme vastaamaan lapsen oppimisen haluihin. Valmistellut montessorimateriaalit mahdollistavat lapsen tekemän tarkkailun ja keskittymisen, hienomotoristen taitojen oppimisen, harkinnan, syy- ja seuraussuhteiden, matematiikan, kielten harjoittelun ajan kanssa. Kun kiinnostus ja taito kohtaavat sopivalla tasolla, lapsi voi saavuttaa oppimisen syväntason ja Flow-tilan.